De algemene voorwaarden van Sticker Aanbieding

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sticker Aanbieding zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sticker Aanbieding worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sticker Aanbieding ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sticker Aanbieding. Sticker Aanbieding is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sticker Aanbieding dit mee binnen 2 (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Sticker Aanbieding zijn vrijblijvend en Sticker Aanbieding behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s (€), exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Bijproducten zijn slechts optioneel, er rust geen verplichting op.

4. Levering
4.1 De door Sticker Aanbieding opgegeven levertijd van 1-2 werkdagen wordt in vrijwel alle gevallen gehaald. Bij grote aantallen (1000+), bij een andere afwerking dan stickers op groot vel en bij een levering buiten Nederland kan de levering langer duren. Neem vooraf contact op voor de exacte levertijd.
4.2 De levering van de stickers geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 De tekst op het product wordt exact gemaakt zoals u het aanlevert. Spellingfouten worden door ons niet gecorrigeerd en zijn voor uw risico. Onleesbaarheid van teksten door gebruik van te kleine letters of een slecht leesbaar lettertype worden door ons niet gecorrigeerd en zijn voor uw risico.
4.4 De producten worden exclusief geproduceerd met digital print printtechniek.
4.5 Bestellingen na 15.00 uur worden de volgende werkdag behandeld.
4.6 De klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen, dan wel afhalen, van de producten op het door de klant ingevulde afleveradres. Mocht klant aantoonbaar nalatig geweest zijn in het voldoen van deze plicht, kan Sticker Aanbieding niet verplicht worden tot het opnieuw produceren van het bestelde product, dan wel het nogmaals versturen van dit product. Indien de producten door Sticker Aanbieding retour zijn ontvangen kan er – binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending – in als de klant hierom vraagt een tweede verzending van deze producten plaatsvinden. Hiervoor zal Sticker Aanbieding extra kosten in rekening brengen oplopend tot € 20,- afhankelijk van het formaat en gewicht van de retour ontvangen producten.
4.7 Indien reactie van de klant op een digitale drukproef uitblijft na een periode van 24 uur, staat het Sticker Aanbieding vrij de producten te produceren zonder akkoord van de klant op de verstuurde digitale drukproef. Vanaf dat moment zijn aanpassingen niet meer mogelijk.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sticker Aanbieding verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid
6.1 Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product, geeft de klant ten opzichte van Sticker Aanbieding de verzekering dat op de opdruk geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken komen in dat geval volledig voor rekening van de klant.
6.2 De klant zal Sticker Aanbieding vrijwaren van eventuele vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt Sticker Aanbieding alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

7. Aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Sticker Aanbieding daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sticker Aanbieding de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of een tegoedbon of geld retour.
7.3 Voor zover de aansprakelijkheid van Sticker Aanbieding in deze algemene voorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de eigenaar, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van Sticker Aanbieding.
7.4 Geen van alle producten is geschikt voor kinderen onder de 6 jaar.
7.5 Sticker Aanbieding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten van Sticker Aanbieding.
7.6 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
7.7 Sticker Aanbieding verleent geen garantie op de hechting van de stickers indien deze niet door Sticker Aanbieding zijn aangebracht.
7.8 De klant is verantwoordelijk voor het juist invullen van de juiste verzend-, factuur-, persoons- en bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden direct en automatisch overgenomen door Sticker Aanbieding. Mocht de klant na het plaatsen van de bestelling een aanpassing willen doorvoeren in bovengenoemde gegevens dan zal Sticker Aanbieding administratiekosten van € 15,- exclusief btw in rekening nemen. Het aanpassen van gegevens na het plaatsen van een bestelling is alleen mogelijk als de verwerking van de bestelling nog niet heeft plaatsgevonden en kan dus alleen met toestemming van Sticker Aanbieding.

8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Sticker Aanbieding (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Sticker Aanbieding niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Sticker Aanbieding.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sticker Aanbieding in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sticker Aanbieding gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sticker Aanbieding kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.3 Onder overmacht verstaan wij ook een verlate levering en vertraging bij PostNL.

10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sticker Aanbieding in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sticker Aanbieding vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12. Ruilen en retourneren
12.1 Retourneren of ruilen is niet mogelijk, het betreft maatwerk en wij kunnen geen producten meer opnieuw verkopen.
12.2 Wanneer u een product ontvangt, en u voor welke reden dan ook niet tevreden bent met het geleverde product, heeft u een periode van zeven (7) dagen – na ontvangst van het product – om ons hiervan op de hoogte te stellen. Hierna vervalt uw recht op herroeping.
12.3 Klant gaat akkoord met verwerking van drukwerk aan de hand van drukmethodiek ‘digital print’ zoals beschreven in punt 4 (Levering) sub-sectie 4. Neveneffecten van deze manier van drukken zijn geen gronden voor recht op herroeping.

13. Betaling
13.1 Wanneer u kiest voor een betaling op factuur is de betalingstermijn zeven (7) dagen na ontvangst van het product.
13.2 Bovengenoemde betalingstermijn van zeven (7) dagen kan in overleg worden verlengd. Dit dient voor het plaatsen van de bestelling te gebeuren en kan niet met terugwerkende kracht.
13.3 Sticker Aanbieding heeft het recht om een bestelling, waarbij gekozen is voor betaling op factuur, zonder overleg te annuleren.

Laatste update: 7 februari 2024 

De voordelen van Sticker Aanbieding:

  • Lage prijzenZeer scherpe prijzen, ongeacht de oplage en type stickers.
  • Snelle leveringStandaard een snelle levering (veelal 1 à 2 werkdagen).
  • Gratis offerte aanvraag – Elke offerte aanvraag is geheel gratis en vrijblijvend.

  • Persoonlijke service – Ondersteuning bij uw aanvraag van een vast contactpersoon.
  • MaatwerkElk formaat, elke vorm en elke kleur sticker is mogelijk.
  • Designhulp Ondersteuning bij het opstellen/aanpassen van een ontwerp.

  • Betaling op factuur Betaling achteraf, op factuur, is mogelijk als bekende klant.

  • Digitale drukproef Ontvang vooraf een gratis digitale proef, alvorens wij de productie starten.

Meer informatie nodig? Bekijk de veelgestelde vragen.

Specifieke vraag? Neem gerust contact met ons op.